dinsdag 12 juni 2018

Ron Meyer

Grip : in gesprek over de staat van ons land
Prometheus 2018, 148 pagina's € 15,--

Wikipedia: Ron Meyer (1981)

Korte beschrijving
Ron Meyer (geboren in 1981) is sinds 2015 partijvoorzitter van de Socialistische Partij. Hij constateert veel onbegrip en onbehagen in Nederland. Een jaar lang sprak hij met mensen zoals Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Den Bosch, Leon Verdonschot, medewerker van het blad Vrij Nederland, Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest, en nog vele anderen. In een aantal hoofdstukken wordt het gedachtegoed van de SP verwerkt. Centraal staat de verwording van de samenleving door het heersende neoliberalisme en de markteconomie, waardoor het egoïsme bevorderd wordt. Er worden alternatieven genoemd. De vraag is echter of bepaalde mankementen in de Nederlandse maatschappij door Meyer niet wat overdreven worden voorgesteld. Bovendien hebben veel kiezers andere voorkeuren en het socialisme, dat reeds vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bestaat, kon ook niet alle problemen oplossen. Hoewel het boek niet al te moeilijk is, is enige voorkennis toch gewenst. Bestemd voor politiek geïnteresseerden; aanhangers van de SP, maar ook anderen.

Korte tekst op website uitgever
Een tijd van breed gedragen onbegrip en ontheemding vraagt om een grondige analyse naar de staat van ons land. Daarom klopte SP-voorzitter Ron Meyer aan bij honderd maatschappelijk leiders en sprak zijn partij met 1 miljoen Nederlanders. Een jaar lang voerde hij gesprekken met onder meer schrijvers, burgemeesters, wetenschappers, generaals, film-, theater- en tv-makers, sporters, ondernemers, vakbondsleiders en een bisschop over de vraag hoe we ervoor staan en waar we naartoe gaan. In hun reacties wordt onmiskenbaar een rode draad zichtbaar. Er blijken veel gedeelde zorgen te zijn, maar er kan uit de verkenning ook een hoopvolle conclusie worden getrokken. Veel mensen voelen zich verweesd, maar dat hoeft niet zo te blijven.

Vooraanstaande denkers als Bas Heijne, Roxane van Iperen, David van Reybrouck, Rianne Letschert, Humberto Tan, Ahmed Aboutaleb, Jan Terlouw en Geert Mak kijken met een zeer kritisch oog naar onze samenleving, maar er rijst ook een inspirerend perspectief op uit de gesprekken die Meyer met hen voerde. Een visie op een land dat solidariteit kan organiseren als uiting van gezamenlijke kracht. Geen politiek van liefdadigheid of zweverig geleuter. Geen onzekerheid en onbehagen, maar grip. Op ons werk, onze wijken en onze wereld.
In Grip vertelt Ron Meyer over zijn tour door het land, die hem heeft aangezet tot een even vurige als noodzakelijke ambitie: Nederland versterken vanuit gemeenschappelijkheid. Niet uit luxe, maar uit noodzaak.

Fragment uit Doorsijpelen of doorsappelen
Marc Chavannes, voormalig hoogleraar journalistiek in Groningen, werkte jarenlang in tal van functies bij NRC Handelsblad en schrijft tegenwoordig voor De Correspondent. Hij snijdt het ingebouwde wantrouwen eveneens aan, zoals die is vervat in de managerscultuur. 'Het is mode geworden om mensen aan te sturen met zogenaamde prikkels. Dat geeft blijk van een diep cynisch mens- en wereldbeeld.' Hij noemt als een van de voorbeelden het eigen risico in de zorg. 'Dat eigen risico wordt bepleit als een prikkel om kostenbewust te worden. Maar het is meestal geen prikkel, veel vaker is het een dreun.'
  De managerscultuur, waarin alles meetbaar is, biedt geen ruimte aan de menselijke maat, kent geen empathie. Ze leidt tot systemen waarin de complexiteit van de omstandigheden in een mensenleven niet kunnen meewegen. 'Er heerst een illusie dat je alles kunt vervangen door een organisatorisch systeem van robotisering. Met een meten-is-weten-fictie. Ons vakmanschap is afgenomen, mensen worden nauwelijks nog serieus genomen. De gedachte dat de markt een kracht is die als wijze regulator kan optreden, is diep verankerd.'
  Het idee dat de overheid log is en de markt perfect, is er gedurende lange tijd in gestampt. 'Dat beeld werkte als een wals en slopershamer tegelijk. Het heeft het geloof in de overheid én gemeenschappen ernstige schade berokkend.' Op mijn vraag waarom we dit zo lang over ons heen laten spoelen: 'Ik vermoed een zekere vorm van luiheid. We hebben ons laten overdonderen door de beloofde win-winresultaten. Toen die uitbleven was de schade al aangericht. Het vereist een brede bewustwording om de slinger terug te draaien.' Hoe hebben we een situatie laten ontstaan waar we nu zo veel ongemak mee hebben, en welke keuzes van onszelf liggen hieraan ten grondslag?  (pagina 120-121)


Soundcloud: Ron Meyer in gesprek met Jan Terlouw (31 minuten)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen