dinsdag 25 november 2014

Lenette Schuijt

Wat bezielt ons? : van verstarring naar vitaliteit
Vakmedianet 2014, 480 pagina's - € 35,--

Website Lenette Schuijt (1959)

Korte beschrijving
Oude maatschappelijke systemen en instituties als de overheid, de wetenschap, de zorg, het onderwijs, de bankwereld en het bedrijfsleven zijn dolgedraaid in het neoliberale tijdperk. De eenzijdige gerichtheid op geld, op groei en op vooruitgang heeft er toe geleid dat kernwaarden van de goede samenleving uit het oog zijn geraakt. In sombere tinten schetst de auteur, organisatiedeskundige en ondernemer, de verstarring waaraan de Nederlandse samenleving ten prooi is gevallen. In een bij tijd en wijle persoonlijk getint relaas gaat zij op zoek naar alternatieven. Zij ontwaart in de maatschappij een onderstroom van burgerinitiatieven en bedrijfjes, die een perspectief op een betere wereld bieden. In die zin bevinden wij ons in een overgangstijd. Zij pleit voor nieuwe manieren van samenwerken, organiseren en leiderschap. Het boek is een kritische, goed leesbare en zeer uitvoerige analyse van de huidige Nederlandse samenleving.

Fragment uit het Voorwoord (geschreven door Jan Rotmans)
In haar boek Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit beschrijft Lenette Schuijt in een heldere en toegankelijke stijl de oude instituties, hun achterhaalde logica en perverse prikkels. Ze laat zien hoe de menselijke factor gemangeld dreigt te worden door allesoverheersende systemen, die misschien niemand wilde, maar die niet zo eenvoudig veranderd kunnen worden. Het maakt de noodzaak van een transitie op indringende wijze duidelijk. Daarnaast laat Schuijt de noodzaak van een transitie op indringende wijze duidelijk. Daarnaast laat Schuijt de kracht en rijkdom zien van de onderstroom en analyseert ze welke nieuwe principes van organiseren, samenwerken en leidinggeven ten grondslag liggen aan de duizenden initiatieven en experimenten. Deze hoofdstukken geven moed en perspectief. Door van een aantal sectoren, zoals het onderwijs en het bedrijfsleven, de oude en nieuwe wereld naast elkaar te zetten, wordt het overduidelijk dat de kanteling niet alleen onontkoombaar is, maar ook al volop gaande is. De hoofdstukken over andere manieren van denken en het slothoofdstuk prikkelen de lezer om zelf bij te dragen aan duurzamere samenlevfing die op de menselijke maat is geschoeid. Ze laten zien dat elk individu in staat is om de oude, verstarde samenleving sneller te laten kantelen en mede vorm te geven aan een nieuwe samenleving. Er zit veel leiderschap verscholen in de nieuwe samenleving. Mensen die vanuit een eigen verantwoordelijkheid en een hang naar autonomie met hart en ziel bezig zijn om van onderop nieuwe projecten te realiseren in hun eigen leef- en werkomgeving. De nieuwe leiders zijn dienstbaar aan de samenleving en van onschatbare waarde om nieuwe waarden en instituties op te bouwen. Wie niet goed kijkt ziet ze niet, maar wie wel goed kijkt ziet deze nieuwe leiders al op de radar. Want uiteindelijk draaien transities om mensen. Mensen die al struikelend leren en verder komen in hun ontwikkeling en gezamenlijk werken aan een toekomst die hoop biedt. Dit boek biedt zo'n hoopvol perspectief en daarom kan ik het van harte aanbevelen. (pagina 6)

Youtube - Wat Bezielt Ons? - Lenette Schuijt

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen