dinsdag 14 april 2015

Ronald Tinnevelt & Thomas Mertens

Mondiale rechtvaardigheid
Boom 2013, 256 pagina's - € 25,--

Rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt (1971) & theoloog Thomas Mertens (1955)

Korte beschrijving
De rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld: naast (grondstof)rijke landen treffen we diepe armoede aan. Zijn de schrijnende tegenstellingen onrechtvaardig en bestaat er een individuele en/of collectieve verantwoordelijkheid om de rijkdom in de wereld rechtvaardiger te verdelen? Maar bestaat die verantwoordelijkheid (morele plicht) wel en zo ja, hoe ver reikt die: mag bijvoorbeeld militair worden ingegrepen om onrechtvaardige verhoudingen (armoede, mensenrechtenschendingen) aan te pakken? In dit boek, geschreven door twee rechtsfilosofen, wordt het filosofische en ethische debat rond vragen van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in armoedebestrijding op een uiterst heldere en toegankelijke wijze in kaart gebracht. Aan de hand van dagelijkse voorbeelden ontleend aan de leefwereld van de primaire doelgroep – studenten in het hoger onderwijs – worden ongemakkelijke vragen en dilemma's geformuleerd. Zowel in de tekst als in de uitgebreide bijlage – tekstfragmenten van klassieke en hedendaagse filosofen en ethici – wordt het debat over armoedebestrijding in perspectief geplaatst.

Fragment uit hoofdstuk 4. Het is toch niet mijn verantwoordelijkheid?
Bestaat er een plicht om mensen te helpen die in extreme armoede leven? Als de premissen van Singer's 'persoonlijke ethiek' kloppen, dan is het antwoord bevestigend. Wie kan helpen, moet helpen. Bijvoorbeeld door voedsel, water, medicijnen of tenten te geven. De combinatie van het voorbeeld van het kind in de vijver en de eerste stelling van Singer - dat lijden en dood als gevolg van een tekort aan primaire basisvoorzieningen slecht zijn - maakt echter wel dat de nadruk in eerste instantie op noodhulp komt te liggen. Bij dit soort hulpverlening staan situaties van directe, urgente en extreme nood centraal. Denk aan de overstromingen in Sri Lanka van 2011 of de langdurige droogte in Oost-Afrika. Maar naast noodhulp bestaat er ook nog ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp lenigt geen onmiddellijke nood, maar wil structurele en langdurige armoede aanpakken. Centraal staat de sociaaleconomische en politieke ontwikkeling van arme landen, onder andere door het verbeteren van de watervoorziening, het vernieuwen van het wegennet of het ondersteunen van initiatieven tot democratisering. Bij ontwikkelingshulp gaat het om het aanbrengen of het versterken van instituties die armoede moeten tegengaan. Dit is een belangrijk onderscheid. Veel sterker dan noodhulp laat ontwikkelingshulp zien dat armoede een complex probleem is. (pagina 73)

Maand van de Filosofie 2015
In april 2015 was het thema ongelijkheid. Ronald Tinnevelt sprak op 9 april in de Bibliotheek Oss over ongelijkheid. Op woensdag 22 april spreekt politiek filosoof Marcel Wissenburg over gelijkheid. Socioloog/filosoof Bart Petersen is op beide avonden gespreksleider. Klik hier voor meer informatie over deze avonden.

Artikel: We moeten ons leven flink veranderen (april 2015)

Verwante titels
Daron Acemoglu & James Robinson. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm (2012)
Floris van den Berg. Filosofie voor een betere wereld (2009)
Kishore Mahbubani. Naar één wereld : een nieuwe mondiale werkelijkheid (2013)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen