maandag 11 januari 2016

Wil Heeffer

Hoe lang pikken we het nog? : over de afbraak van ons publieke domein en het verloren gaan van solidariteit
Wilde Raven 2015, 162 pagina's - - € 16,95

Website Wil Heeffer (1944)

Korte beschrijving
De auteur is onder meer een essayist en trekt ten strijde tegen het kapitalisme. In zijn ogen brengt dit verschijnsel de samenleving zoals we die kennen in gevaar en destabiliseert het de sociale cohesie. Aan de hand van gedetailleerde analyses van hedendaagse praktijksituaties, een bespreking van sociaal-maatschappelijke theorieën, waaronder ook historische sociologen worden aangehaald, en de ontleding van de vrije markt als heilig instrument, probeert de auteur de lezer ervan te overtuigen dat het huidige systeem niet zaligmakend is. De leugen regeert en laat de mens verworden tot een instrument van zijn omgeving. Heeffer streeft naar een samenleving waarbij de bevrijdingsfilosofie centraal staat. Onbaatzuchtige wederkerigheid is de maatstaf waaraan sociale spelregels dienen te worden afgemeten. Het boek verkent de mogelijkheden van een nieuwe samenleving en staat stil bij de huidige maatschappij waarbij geld en macht corrumperen en onze sociale systemen van binnen uithollen. Dit boek zet je aan tot nadenken en legt de vinger op de pijnpunten in onze maatschappij. Voorzien van literatuurverwijzingen en eindnoten. Pocketuitgave; normale druk..

Tekst op website uitgever
De kapitalistische logica verspreidt zich naar alle domeinen van de samenleving. Menselijke relaties, zorg, onderwijs en wetenschap worden economische producten. Zelfs politiek wordt steeds meer economie. Dit leidt tot de teloorgang van gemeenschappelijkheid, politiek onbehagen en het verdwijnen van solidariteit.

Wil Heeffer ontmantelt de logica van het neoliberale kapitalisme en ontwikkelt een positief alternatief. Daarbij moderniseert hij Marx’ kritiek dat de verwording van menselijke relaties tot producten een prijs heeft. Heeffer baseert zijn analyse op bekende Westerse denkers en introduceert de in Nederland nog onbekende Latijns-Amerikaanse bevrijdingsfilosofie. Hiermee levert Heeffer een unieke bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Hoelang pikken we het nog confronteert ons met de noodzaak van een maatschappelijke heroriëntatie en biedt praktische handvatten om een nieuw begin te maken. De bijzondere waarde van dit boek ligt in de scherpe analyse van het op hol geslagen kapitalisme en de concrete beschrijving van een nieuw ethos dat mensen bindt.

Fragment uit hoofdstuk 4. Afsluitende overwegingen
IV Afsluitend
Leven in stand houden impliceert een visie op de lange termijn waarin mens en leefmilieu doel en niet middel zijn. Na de geboorte is de mens langdurig op zorg aangewezen. In die periode worden gedragsattitudes gevormd en wordt kennis verworven. Het aangewezen zijn op zorg keert op het einde van ieders leven terug. Wij zijn erfgenamen en erflaters en hebben daarbij een leengoed - de aarde - in beheer. Voor het in stand houden van dat leengoed hebben we elkaar nodig. We hoeven daartoe niet het kapitalistisch systeem omver te werpen. Binnen grenzen dient de markt haar werk te kunnen doen. Wij mensen kunnen niet zonder een markt maar daarmee is de mens nog geen marktproduct.
  In een geglobaliseerde wereld die in milliseconden nieuws vanuit war ter wereld dan ook binnenskamers kan brengen, is niets zo moeilijk als de mens ook als menselijk subject te blijven zien. Maar wij zijn als beheerders van een erfgoed afhankelijk van elkaar. Daarom dienen er grenzen te worden gesteld aan het beheer van het gemeenschappelijke erfgoed zoals ik daar in het kader van het ontstaan van hybride ondernemingen en besluitvorming over schreef. Het elkaar nodig hebben en het veilig stellen van het erfgoed impliceert een aantal noodzakelijke, langetermijnvoorzieningen die het welbevinden van allen beogen. (pagina 141-142)

Titel sluit aan bij een boek van de Franse diplomaat Stéphane Hessel: Neem het niet! (uit 2011)

Terug naar Overzicht alle titels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen