zaterdag 13 juni 2020

Rudi Laermans

Ik, wij, zij : sociologische wegwijzers voor onze tijd
Owl press 2020, 157 pagina's - € 30,--

Wikipedia: Rudi Laermans (1957)

Korte beschrijving
Een bundeling van veertien bewerkte, vaak ingekorte essays die de auteur de afgelopen twintig jaren publiceerde in sociologische tijdschriften en andere publicaties. Samen vormen zij 'een sociaal-wetenschappelijke diagnose van deze tijd'. Het boek bestaat uit zes 'luiken', rond de begrippen: ik, wij en zij, gekoppeld aan maatschappelijke tendensen. Aan de orde komen ideeën als 'de ik-gerichte samenleving', het neoliberalisme, populistische democratie, het ondernemende zelf en massacommunicatie. Steeds grijpt de auteur terug op het werk van sociale wetenschappers, bijvoorbeeld Ulrich Beck, Michel Foucault en Niklas Luhman en verwijst hij in bibliografische aantekeningen naar andere relevante auteurs. De essays zijn soms literair, soms meer wetenschappelijk; soms beschrijvend en soms meer kritisch. Vanwege de vele vaktermen, de ingewikkelde formuleringen en de regelmatig opduikende Vlaamse begrippen vereist de tekst nadrukkelijk studieuze lezers. De auteur is socioloog en als gewoon hoogleraar theoretische sociologie en kunstsociologie verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Tekst op website uitgever
Ik, wij, zij. Die drie persoonlijke voornaamwoorden vormen het uitgangspunt voor een reeks sociologische beschouwingen over onze tijd.
Ik. We leven in een geïndividualiseerd tijdperk. Mensen kunnen hun leven beter vormgeven dan tijdens pakweg de jaren vijftig, maar die toegenomen vrijheid gaat samen met onvrijheid, met een arbeidend zichzelf-zijn en een gemoedsstemming die pendelt tussen manie en depressie.
Wij. Het populisme van "wij' tegen "zij' is doortastend. Een als homogeen voorgestelde volkswil zet de democratie onder druk. Tegelijk ontluikt in de creatieve economie, het onderwijs of de kunstensector een heel ander "wij' dat inzet op samenwerking. Zijn die twee voorstellingen verzoenbaar?
Zij. Geen samenleving zonder communicatie. Oude en nieuwe media bieden communicatieve soevereiniteit: tv of smartphone zet je naar believen aan of uit. De media functioneren echter ook als een polariserend "zij' dat ons voortdurend opjut om te spreken en te moraliseren.
Met essayistische flair neemt auteur Rudi Laermans onze maatschappij onder de loep, op een afwisselend speelse en stellige manier. Daarbij komen de kerngedachten aan bod van toonaangevende denkers als Ulrich Beck, Michel Foucault of Niklas Luhmann.

Fragment uit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen