woensdag 15 oktober 2014

Ha-Joon Chang 2

23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme
Nieuw Amsterdam 2010, 304 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke titel: 23 things they don't tell you about capitalism (2010)

Wikipedia: Ha-Joon Chang (1963) en zijn website

Korte beschrijving
De economische crisis van de laatste tijd heeft vele economen doen nadenken over de vrije markteconomie. Dit boek geeft aan dat een op kapitalisme gebaseerd stelsel in principe voor welvaart kan zorgen. Wel wordt scherp aangetoond dat de vrije markteconomie al jaren beperkende bepalingen kent die iedereen toejuicht (bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en de invoer van milieuregels) en beperkingen waar per land anders tegen aangekeken wordt. Tevens beschermen de meest welvarende landen hun rijkdom tegen onbeperkte toetreding door inwoners van arme landen. De uiteindelijke conclusie is dat onbeperkte economische vrijheid niet leidt tot maximale welvaart en dat de rol van de overheid belangrijk is. Een helder geschreven, niet-dogmatisch boek dat diep ingaat op het economisch stelsel en ook de rol van de opkomende economieën goed laat zien. Het boek is behalve voor studenten en beroepseconomen ook geschikt voor de niet-economisch geschoolde, geïnteresseerde lezer. Met literatuurverwijzingen in eindnoten en een register.

Fragment uit Ding 5 Ga uit van het slechtste in de mens en je krijgt het slechtste
Wat ze je niet vertellen
Eigenbelang speelt in het gedrag van de meeste mensen een sterke rol. Het is echter niet onze enige beweegreden. Heel vaak is het zelfs niet onze primaire motivatie. Als de mensheid helemaal zou bestaan uit de hun eigenbelang nastrevende individuen die je in economische leerboeken aantreft, zou de wereld zelfs knarsend tot stilstand komen omdat we het grootste deel van onze tijd bezig zouden zijn met bedrog, pogingen bedriegers te pakken en die vervolgens te bestraffen. De wereld werkt alleen maar zoals hij werkt doordat mensen niet de uitsluitend op hun eigenbelang gerichte actoren zijn die de vrijemarkteconomie van ze maakt. We moeten een economisch stelsel ontwerpen dat er weliswaar rekening mee houdt dat mensen vaak zelfzuchtig zijn, maar dat optimaal gebruikmaakt van andere menselijke motieven en het beste uit mensen haalt. De kans is groot dat als we uitgaan van het slechtste in de mens, we ook het slechtste uit hem zullen krijgen. (pagina 60-61)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen