maandag 22 oktober 2012

Christien Brinkgreve

Het verlangen naar gezag : over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast
Atlas Contact 2012, 254 pagina's - € 21,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Christien Brinkgreve (1949)

Korte beschrijving
In onze moderne maatschappij is gezag niet meer vanzelfsprekend. Overal doen zich gezagsproblemen voor, in dit boek aangeduid als een dilemma: aan de ene kant is er de vreugde van bevoogdend gezag bevrijd te zijn, maar aan de andere kant is er tegelijk een - hernieuwd - verlangen naar structuur (dwang). Hoe zijn de gezagsverhoudingen veranderd en welke nieuwe vormen tekenen zich af? De auteur beschrijft die verandering op een aantal terreinen, waarbij ze inzichten gebruikt uit de psychologie, filosofie, romans en sociologie. De algemene trends daaruit verbindt zij met haar eigen ervaringen. Beschreven worden veranderingen in het gezin (veranderingen in de gezagsrelaties tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen), op school (de relatie tussen leraren en leerlingen, betrokkenheid van de ouders), op het werk (oude en nieuwe stijlen van leiderschap) en de samenleving als geheel. Ook worden verschillende inspirerende deskundigen aan het woord gelaten. Als conclusie komt naar voren: de autoritaire hand past niet meer en een zachte hand geeft te weinig houvast; er moet een combinatie zijn van ruimte geven en richting bepalen. Vooral van belang voor sociale wetenschapsbeoefenaren; minder voor een breder publiek.

Tekst op website uitgever Atlas Contact
Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast
Gezag is nergens meer vanzelfsprekend - niet in het gezin, niet op school, niet op het werk, niet in de publieke ruimte. Dat is goed nieuws: het tekent de mondigheid van de nieuwe burger die de bevoogding heeft afgeschud. Maar mensen verlangen ook terug naar het gezag van de vader, naar de gebondenheid van de groep, en naar duidelijkheid van plaats en perspectief. In Het verlangen naar gezag beschrijft Christien Brinkgreve deze ontwikkeling. Ze analyseert de dilemma’s en gaat op zoek naar vormen van gezag die beter werken in de veranderende verhoudingen. Want bevrijding zonder houvast geeft weinig meer dan leegte.

Fragment uit het Woord vooraf
'Neem je vrijheid,' zei Emiel Brugman tegen me, mijn uitgever toen ik aan dit boek begon. Hij vond dat ik de neiging had me te veel te verschuilen achter het gezag van een stoet auteurs die ik voortdurend wilde citeren. 'Wees meer zelf aan het woord, en beperk je in de mensen die je in de tekst opvoert.' Het heeft even geduurd voordat ik die ruimte durfde te nemen, en ik heb ervaren hoe bevrijdend het was.
Ik heb voor dit boek vrijelijk geput uit inzichten van de psychologie, de filosofie en de romanliteratuur, naast die uit mijn eigen vakgebied, de sociologie. ()
Daarnaast is het een persoonlijk verhaal geworden: ik ga na hoe gezag in mijn eigen leven een rol speelde - als kind, als ouder en als werker.

Gezagsproblemen spelen op veel terreinen. De publieke aandacht gaat sterk uit naar het openbare domein, naar verschijnselen als agressie tegen ambulancepersoneel, politie en ambtenaren van de sociale dienst, het wantrouwen tegen politici en andere gezagsdragers.
Ik heb me in dit boek vooral gericht op de gebieden van gezin, school en werk, waarin sprake is van persoonlijke verhoudingen. Maar de zich daar aftekenende gemeenschappelijke patronen, verwante dilemma's en onderliggende behoeften zullen ook voor een deel herkenbaar zijn in wat zich afspeelt in de publieke ruimte. (pagina 10-11)

Impressie lezing februari 2014 in Oss


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen