zaterdag 8 april 2017

Branko Milanović


Wereldwijde ongelijkheid : welvaart in de 21 eeuw

Spectrum 2017, 333 pagina's - € 29,99

Oorspronkelijke titel: Global inequality (2016)

Wikipedia: Branko Milanović (1953)

Korte beschrijving
Ongelijkheid in inkomen en in welvaart is zowel nationaal (binnen een land) als internationaal (tussen landen) een actueel en indringend thema in het economisch debat, vooral omdat iedereen – zowel overheden als individuen – er direct door geraakt wordt. De auteur, alom geroemd top-expert, heeft zijn recente onderzoeken samengevat in een lezenswaardig boek dat nu ook in het Nederlands verscheen. Het helpt de lezer om zicht te krijgen op de grote veranderingen die de afgelopen decennia in de herverdeling van inkomen en welvaart wereldwijd hebben plaatsgevonden en laat zien hoe die herverdeling doorwerkt in het opkomend populisme in Europa. Verklaard worden de opkomst van de mondiale middenklasse in wederoplevend Azië en de stilstand van die middenklasse in de westerse wereld. Vervolgens uitleg over de ongelijkheid in inkomensontwikkeling binnen landen en tussen landen, waarna de auteur ingaat op de mondiale ongelijkheid nu en in de komende decennia. Afsluitend tien statements over wat ons te wachten staat en het effect van globalisering. Bevat uitgebreide registers. Een aanrader.

Tekst op website uitgever
In de decennia na de val van de Berlijnse Muur vond de grootste herverdeling plaats van welvaart sinds de Industriële Revolutie. De absolute winnaars in de wereld zijn de superrijken, maar ook de middenklasse van de opkomende economieën in Azië. Allebei profiteerden ze van de groeiende mobiliteit van kapitaal, goederen en kennis – kortom de globalisering. De arbeiders- en middenklasse van de ontwikkelde landen bleven verweesd achter en voelden zich bedreigd door rijk én door arm, een belangrijke drijfveer achter de recente opmars van populistische partijen en politici.

Branko Milanovic is een van de meest besproken economen van dit moment. Hij ziet de verklaring voor de huidige instabiliteit in enerzijds de groei van welvaartsongelijkheid op nationaal niveau en anderzijds de afname van deze ongelijkheid op wereldwijde schaal. Wereldwijde ongelijkheid is de must-read voor iedereen die wil begrijpen hoe we ervoor staan en waar we op afstevenen en welke koersveranderingen nodig zijn om het noodlot af te wenden.

Branko Milanovic (1953) is hoogleraar aan de City University of New York. Hij is onder andere verbonden geweest aan de Wereldbank, John Hopkins University en het Carnegie Endowment for International Peace in Washington. Hij geldt als een van de vooraanstaandste economen en is de grondlegger van de studie naar welvaartsongelijkheid.

Fragment uit de Inleiding
Het is daarom tijd om inkomensongelijkheid niet langer uitsluitend als een nationaal verschijnsel te bekijken, zoals de afgelopen honderd jaar is gebeurd, maar als een mondiaal fenomeen. Eén reden om dat te doen, is simpelweg nieuwsgierigheid (een eigenschap waar Adam Smith prijs op stelde): een niet-aflatende belangstelling voor de manier waarop mensen in andere landen leven. Maar naast deze 'gewone' nieuwsgierigheid kan informatie over het leven en de inkomens van anderen ook praktische doeleinden dienen. Het kan ons helpen te beoordelen wat en waar we iets moeten kopen of verkopen, hoe we dingen beter en efficiënter kunnen doen, of om te bepalen in welk land we zouden willen wonen. We kunnen de kennis over andere landen ook gebruiken om opnieuw met onze baas over ons salaris te onderhandelen, om over sigarettenrook te klagen, of om de ober om een doggy bag te vragen (een gebruik dat in steeds meer landen wortelschiet).
  Er is nog een reden om ons op mondiale ongelijkheid te richten: het is nu mogelijk. In de afgelopen tien jaar zijn namelijk voor het eerst in de wereldgeschiedenis de gegevens beschikbaar gekomen om de inkomensniveaus van alle mensen ter wereld vast te stellen en te vergelijken.
  Maar de belangrijkste reden - en de lezer van dit boek zal dat naar ik aanneem onderschrijven - is dat een bestudering van de mondiale ongelijkheid in de laatste twee eeuwen, en in het bijzonder in de afgelopen vijfentwintig jaar, ons laat zien dat onze wereld, vaak op fundamentele wijze, veranderd is. Wijzigingen in mondiale ongelijkheid weerspiegelen de economische (en vaak politieke) opkomst, stilstand en neergang van landen, de veranderingen in inkomensniveaus binnen landen, en de transities van het ene sociale systeem of politieke regime naar het andere. De opkomst van West-Europa en Noord-Amerika na de Industriële Revolutie heeft zijn sporen nagelaten, door de mondiale ongelijkheid op te voeren. Recenter heeft de snelle groei van verschillende Aziatische landen een soortgelijke invloed gehad door de mondiale ongelijkheid terug te dringen. En ook nationale ongelijkheidsniveaus hebben wereldwijde implicaties gehad, of ze nu omhoog gingen in het Engeland van de pre-industriële periode of in het China en de Verenigde Staten van de afgelopen decennia. Lezen over mondiale ongelijkheid is niets minder dan lezen over economische geschiedenis van de mensheid. (pagina 12-13)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen