woensdag 15 augustus 2012

Stuart Sutherland

Irrationaliteit
Nieuwezijds 2010, 335 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke titel: Irrationality (1992)

Wikipedia: Stuart Sutherland (1927-1998)

Korte beschrijving
Mensen lijken vaak rationeel te handelen. Velen nemen zelfs aan dat rationaliteit de norm is voor menselijk handelen. In dit boek, een klassieker uit 1992, laat de auteur, een vroegere Amerikaanse hoogleraar in de psychologie met grote internationale bekendheid, het tegendeel zien: mensen redeneren, beslissen en handelen vaak irrationeel. Men treft irrationeel gedrag niet alleen aan bij alledaagse zaken, maar ook bijvoorbeeld in de beroepsuitoefening en bij managers. In dit boek wordt op soms onthutsende wijze ingegaan op bijvoorbeeld de enorme invloed van sociale en emotionele vooroordelen en de vele gedachtekronkels van mensen. Het geeft een helder beeld van de resultaten van psychologisch onderzoek op dit gebied. Een absolute aanrader voor psychologen, hulpverleners, managers en iedereen met interesse in de drijfveren van menselijk gedrag. Met een literatuuropgave, eindnoten en een register.

Stuart Sutherland
Fragment uit de Inleiding
Tot het begin van de jaren 1970 was ook de economie vrijwel volledig gebaseerd op het concept van de rationele mens. Volgens het heersende beeld koesterde Homo economicus een aantal voorkeuren voor diverse goederen. Hij gaf geld in ruil voor de goederen van zijn voorkeur en kocht wat economisch gezien het meest verantwoord was. Ook de zakenman werd geacht volledig rationeel te handelen: hij produceerde goederen die de meeste winst opleverden en de prijs die hij vaststelde, was de prijs waarmee hij de grootste winst kon maken. De mogelijkheid dat zakenlieden lui, dom, inefficiënt of over ambitieus waren, was zelden onderwerp van discussie. We zullen zien dat klassieke economen zich in zowel koper als producent hebben vergist. (pagina 3) (geschreven in 1992!)

Uit een column van Nicholas Lezard (in the Guardian)
The implicit premise behind this column is that, each week, I say in effect: "Have a look at this, it's well worth reading." Today, I go further: explicitly, I now say: "You must buy this book, for every home should have it." In fact, the advance of civilisation and the cultivation of the collective mind would be improved if it were this book, rather than the Bible, that were placed in the bedside cabinets of crappy hotels throughout the world.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen