donderdag 24 mei 2012

Ad Verbrugge

Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift
Sun 2004, 285 pagina's - € 21,--

Wikipedia: Ad Verbrugge (1967)

Korte bespreking
Cultuurfilosofische essays over de als richtingloos ervaren hedendaagse consumptief-individualistische samenleving.

Verbrugge, verbonden aan de VU, schrijft vanuit orthodox protestants-christelijke visie. In 7 essays draagt hij geprononceerd de opvatting uit dat de overheersende ideologie van de individualiteit met haar eigen, vrije gevoelsbeleving een wezenlijke richtingloosheid in de menselijke levensgang tot gevolg heeft. Aan de jeugd wordt vaak geen ander ideaal geboden dan een roesachtige behoeftebevrediging. De moderne techniek is de uitdrukking van een levenshouding waarin in beginsel alles door de mens wordt beheerst. De mens is een toevallig 'ding' onder de dingen. Maar, aldus de kritiek van V., de redelijkheid van onze beginselen kan niet worden bewezen. De ervaring van de heiligheid is wezenlijk voor de samenhang van een gemeenschap. Als de Geest van God sterft, ontstaat een subject dat geen innerlijke noodzaak en binding meer ervaart. De consumptief-individualistische levensstijl ontnam de christelijke symbolen hun zeggingschap; het atheïsme raakte in de mode. De auteur is zeer erudiet, met name in de wijsbegeerte. Maar hij houdt zijn beperkingen te weinig in het oog. Zijn oordeel over de moslims is oppervlakkig, over de situatie in Irak evenzeer. Het hoofdstuk over de vorming van Europa vraagt om een wederwoord. Deze bundel zal vooral weerklank vinden in christelijke kring.

Fragment uit het zevende hoofdstuk - Wat is de Matrix?
Onze huidige levensstijl kan niet los gezien worden van het kapitalistische, technisch-economische bestel. Dat de machine zich niet alleen naar ons richt, maar dat wij ons ook naar de machine te richten hebben is een feit, maar dat is niet primair waar het hier om gaat. Op een meer fundamentele manier dicteert en produceert dit bestel - dat vooral ook draait op de uiterlijke waarde van geld en macht - onze behoeften, verlangens en dromen, die vaak zelf weer alleen in een uitwendige, geldgestuurde, technische biotoop te bevredigen zijn. We hebben behoefte aan televisiekijekn, mobiel bellen, surfen op het internet, e-mailen, sms-en, we willen naar Disneyworld of met het vliegtuig een weekendje 'eruit'. In zijn huidige vorm heeft dit bestel een substantieel aandeel in wat we de ont-eigening van ons leven kunnen noemen, omdat wij er steeds verder door worden gekoloniseerd, en wel in die mate dat wij in zekere zin uit onszelf worden verdreven. (pagina 263-264)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen